12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


 

NORSKE OLJERESERVER OG OLJEUTVINNING

Av Rune Likvern. Publisert 8.juni 2006

Figuren til høyre viser historisk utvinning av olje (regulær) fra norsk sokkel og en prognose mot 2020. Figuren viser også utviklingen i opprinnelig utvinnbare og gjenværende reserver gradert etter modenhet.

Norge er nå blant verdens 3-4 største oljeeksportører, og har vært nettoeksportør av olje siden 1975.

Norsk sokkel hadde sin "Peak Oil" i 2001, og utvinningen har falt bratt siden. Prognosen inkluderer alle besluttede felt pr. desember 2005, og figuren viser at utvinningen fra nye felt vil dempe fallet i utvinningen de nærmeste årene.

Basert på Norges forbruk av olje i 2005, vil Norge kunne bli nettoimportør av olje om 15 - 20 år basert på hva som er kjent i dag.

 

 

 

PROGNOSER MED HUBBERT's METODE MOT HISTORISKE OG OD's FOR 2006-2010 FOR NORSK SOKKEL.

Hubbert's metode er et enkelt verktøy til å estimere totale utvinnbare konvensjonelle oljereserver for en region og til å utvikle en prognose over fremtidig utvinning. Metoden krever tilgang til gode kvalitetsdata over historisk utvinning, og for de regionene metoden har vært anvendt, blant annet USA, Texas og Nordsjøen, har prognosene vist seg å være forventningsrette, det vil si det har vært godt samsvar mellom prognosene og etter hvert historiske data.

Metoden anvendes for konvensjonell olje, det vil si at den inkluderer ikke andre hydrokarboner i væskeform klassifisert som kondensat og/eller NGL (Natural Gas Liquids; etan, propan, butan). Figuren til høyre viser prognosen for oljeutvinningen fra norsk sokkel med Hubbert's metode, historisk utvinning og OD sin prognose for perioden 2006 - 2010 presentert 12. januar 2006.

 

 

 

 


Historisk og prognosert utvikling i uttak og reserver for norsk sokkel


Olje, utvunnet og gjenværende for noen norske felt

 Prognosen med Hubbert's metode er basert på lineærisering av OD sine utvinningsdata for perioden 1982 - 1998, og estimerte totale utvinnbare oljereserver fra norsk sokkel til 29 milliarder fat, noe som er tett inntil OD sine estimater ved årsskiftet 2005.

Den historiske utvinningen har så langt fulgt prognosen med Hubbert's metode svært tett (ref. figuren ovenfor). Hubbert's metode beskriver en topp i 2000/2001 og OD sine historiske data viser at norsk oljeutvinning toppet i 2001.

Prognosene med Hubbert's metode og OD sin er identiske for 2006, men der stopper enigheten. OD sin prognose viser en vekst fra 2006 til 2007 og så en svak nedgang til i underkant av 2,5 millioner fat for dagen i 2010.

Prognosen med Hubbert's metode beskriver fortsatt kontinuerlig fall til 2010, og deretter, til en utvinning på i overkant av 1,6 millioner fat for dagen. Forskjellen er med andre ord ca. 0,9 millioner fat for dagen i 2010.

Forskjellen mellom de to prognosene kan trygt beskrives som betydelig og her skal i hovedsak kun kort diskuteres utfallene av disse to for den videre utviklingen av oljeutvinningen fra norsk sokkel og deres respektive konsekvenser.

  1. OD sin prognose viser seg å være mest forventningsrett. OD baserer sine prognoser på summen av forventet utvinning fra hvert enkelt felt i utvinning, felt som er besluttet satt i utvinning eller forventet besluttet satt i utvinning frem til 2010. OD sitter på et omfattende datagrunnlag om opprinnelige og gjenværende tilstedeværende reserver for hvert enkelt felt og funn på norsk sokkel og har et omfattende datagrunnlag til å vurdere fremtidig utvinning basert på de enkelte felts historikk.

  2. Prognosen basert på Hubbert's metode viser seg å treffe best.

Konsekvenser

Her følger en kort diskusjon av konsekvensene av de to utfallene beskrevet ovenfor.

  • Viser etter hvert OD sin prognose seg å være mest riktig, vil dette innebære at prognosen basert på Hubbert's metode er lite egnet til å spå om fremtidig oljeutvinning fra norsk sokkel, selv om den har vist seg å treffe svært godt frem til 2006. OD sin prognose vil innebære en raskere utvinning av de gjenværende norske oljereservene og prognosen vil medføre at det såkalte R/P forholdet faller raskt mot 2010, med den konsekvens at oljeutvinningen vil falle dramatisk etter 2010, kanskje med så mye som 20-25 % i årlig gjennomsnitt.

  • Prognosen med Hubbert's metode viser seg å treffe best. Dette vil reise alvorlige spørsmål om metodene OD anvender for sine prognoser. Det kan videre indikere at de totale utvinnbare reservene fra norsk sokkel er noe mindre enn det som nå er oppgitt av OD.

Den akkumulerte forskjellen mellom de to prognosene for perioden 2007 - 2010 utgjør 900 millioner fat. Ved en oljepris på $60-65 /fat og en vekslingskurs på 6,50 NOK/USD, vil dere som er kjappe med kalkulatoren (eller i hoderegning) se at dette utgjør en bruttoinntekt på 350 - 400 milliarder kroner for perioden 2007 - 2010.

Når en så vet at marginalskatten for petroleumsvirksomheten er 78 %, og at staten har eierandeler gjennom det helstatlige Petoro (SDØE), sine vel 70% andel i STATOIL og ca. 44 % i Norsk Hydro, betyr dette at innbetalingene til Pensjonsfond Utland blir ca. 90 % av det estimerte bruttobeløpet lavere for den beskrevne perioden.

Hver enkelt leser får gjøre seg sine egne betraktninger omkring hvilke av de to prognosene som det skal festes mest lit til. En indikasjon på hvilken av de to prognosene som er mest forventningsriktige vil begynne å vise seg i løpet av 2007, etter som historiske utvinningsdata blir tilgjengelige

Norske energiressurser i et hundreårs-perspektiv

Norge er en betydelig energinasjon. Figuren til høyre illustrerer fordelingen av de påviste norske energireservene ved årsskiftet 2004 fordelt på energi i væskeform (olje, kondensat og NGL ( N atural G as L iquids; etan, propan, butan mm) ), naturgass og vannkraft.

For vannkraft er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig årsproduksjon for tiårsperioden 1995-2004 og en forventning om at denne over tid blir gjenstand for en gjennomsnittlig økning på 10 % ved gevinster fra opprustning og utvidelser av eldre kraftverk, realisering av flere mindre kraftverk (som er sårbare for endringer i tilsig da de i liten grad har egne magasin) etc. i de kommende 100 årene.

For 2005 viser tall fra NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) at kraftproduksjonen var 137,6 TWh (Tera watt timer, eller 137 600 000 000 kWh), og betegnes som et godt år.

 

 


Norske påviste energiressurser i et hundreårsperspektiv (2004)

Dersom dette konverteres til fat oljeekvivalenter slik som det er foreslått i BP Statistical Review 2005, ville den norske vannkraftproduksjonen for 2005 utgjøre 225 millioner fat oljeekvivalenter eller 0,62 millioner fat oljeekvivalenter i gjennomsnitt for dagen. Norge forbruker nå ca. 0,21 millioner fat olje for dagen.

Figuren illustrerer at i et langsiktig perspektiv representerer vannkraftressursene den viktigste bærende energiressursen for Norge. I tidligere nyhetsbrev er det beskrevet at Norge igjen vil bli nettoimportør av olje om ca. 20 år og 10 år senere nærmer gassreservene seg uttømming.

Dersom forfatteren skulle driste seg til å spå om hvordan regnskapet over Norges energireserver ville se ut i 2035, ville forventningene nå være at olje og naturgass i 2035 ville være ubetydelige, mens vannkraften ville opprettholde sitt potensial.

Den energiressursen som Norge forhåpentligvis enda vil kunne gjøre stor nytte av ut dette århundret vil være vannkraften, slik den la grunnlaget for industrialiseringen av Norge i begynnelsen av forrige århundre.


 

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design