12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


 

Kjeldene

Det finst mengder av informasjon om energi- og oljeforsyning på internettet. Dersom ein har overskot og granskarlyst, kan ein sjølv gå til tung statistikk på sidene til Oljedirektoratet , Det Internasjonale Energibyrået (IEA) eller USA sin Energy Information Administration (EIA). Dei store oljeselskapa som BP og Exxon Mobil har også gode sider med statistikk.

Men heldigvis finst der folk som har brukt eit heilt liv på å studere desse tilhøva, og då er det greitt å høyre på kva dei har kome fram til.

Gudfaren....

Marion King Hubbert (1903-1989) var ein amerikansk geofysikar, og den som først såg at at utvinning av ein avgrensa ressurs har eit logistisk forløp med vekst, utflating og deretter fall. I 1949 publiserte han første gong innsikten om at æraen med fossile energikjelder i historisk samanheng ville bli svært kort. Og i 1956 framførte han for første gong spådomen om at amerikansk oljeutvinning ville nå ein topp i 1970. Denne toppen blei kalla Hubberts Peak.

M. King Hubbert var ein vidsynt intellektuell med interesser langt utanfor petroleumsgeologien, men synspunkta hans var alltid baserte på fysiske og matematiske realitetar.

Ikkje minst var han oppteken av den komande konflikten mellom eit samfunnsystem basert på pengar og dei grensene fysikken sine lover set.

Desse to har sameksistert relativt fredeleg ei tid, så lenge eksponentiell vekst i materie-energi har vore mogleg.

Av ulike årsaker er eksponentiell vekst i eit materie-energi -system berre mogleg gjennom nokre få titals doblingar, medan det monetære systemet ikkje har slike grenser. Den fredelege sameksistensen melom desse to systema går difor no mot slutten. Utfallet av dette vil bli monetær ustabilitet i eit ukjent omfang.

Meir om dette her: "Two Intellectual Systems: Matter-energy and the Monetary Culture"


Geologane....

For geologane går tida seint. Dei må gjerne telje åra i millionar, og er såleis vane med å sjå "dei store linjene". Kanskje er det fordi dei trur at dei auser av æva, at dei blir pensjonistar før dei tek bladet frå munnen...?

Colin Campbell (f.1931) er sjølve nestoren i arbeidet for å auke forståinga omkring uttøming av oljeressursane. Som oljegeolog har han arbeidd i oljeselskap som Texaco, BP, Amoco og Fina-Total. Han er grunnleggjar av ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas). I 1998 skreiv han saman med Jean Laherrère ein artikkel i tidsskriftet Scientific American som heitte "The End of Cheap Oil". Ein kan seie at dette vart startskotet for diskusjonen omkring "Peak Oil". Han bur no i Irland, og poserer på biletet med ein halvliter Guinness, -ikkje utan grunn. For som han seier: "Temaet uttøming av oljeressursane er i grunnen nokså enkelt. For som ein kvar øldrikkar veit, du startar med eit fullt glas og endar med eit tomt.." Han er ein dyktig og inspirerande foredragshaldar og er framleis som pensjonist ein av dei mest profilerte figurane i ASPO.Gå til desse sidene , der han svarar på nokre viktige spørsmål.

 

Jean Laherrère (f. 1931)
Oljegeolog med 37 års fartstid frå Total, der han for det meste dreiv med leiteverksemd på ymse kontinent. Pensjonert i 1991, og har sidan drive som konsulent og foredragshaldar. Han har interessert seg mykje for naturgass, og har publisert mange artiklar om dette emnet.

Kenneth Deffeyes
Oljegeolog, Professor emeritus frå Princeton University. Forfattar av bøkene "Beyond Oil: The View from Hubbert's Peak" og "Hubbert's Peak: The Impending World Oil Shortage". Særleg den siste er ei god innføring for lekfolk. Pensjonist, men aktiv deltakar i debatten. Har ofte ei humoristisk tilnærming til problema som kvikkar opp! Heimesidene hans finn du her.


Økonomane....

For økonomane går tida fort. Ofte kan tidshorisonten vere neste tertialrapport. Mange av dei har difor problem med å justere tenkinga si. Det at ein ressurs tek slutt og ikkje kan erstattast med noko anna og helst betre (substituerast) er for dei nytt terreng. Mange av dei vil difor ikkje gå med på at "Peak Oil" er noko problem. Men det finnest unnatak:

Matthew Simmons
Er leiar for Simmons & Co., ein av dei største investeringsbankane innan energisektoren med hovudkontor i Houston, USA. Han har vore oppteken av dei minkande oljeressursane i verda, og kva konsekvensane av "Peak Oil" vil bli. På heimesidene til banken finn du ei rekkje interessante presentasjonar. Spesielt har han vore oppteken av at datagrunnlaget for olje-ressursane i verda er så dårleg. I mai 2005 gav han ut boka "Twilight in the Desert" der han tek opp Saudi-Arabia sin ressurssituasjon. Kan hende har dei allereie passert toppen? I så fall har også verda gjort det.... Sjå dei siste presentasjonane hans her (PDF-format)
Chris Skrebowski
Har arbeidd som marknadsanalytikar og journalist i oljeindustrien. Er no redaktør i "Petroleum Review". På spørsmål om kvifor han vart oppteken av "Peak Oil" svara han: "Colin Campbell and a shaving mirror.."Sjå hans presentasjon av utvinningsutsiktene for neste 4 åra her (PowerPoint)


Økologen.....

Det er merkeleg at ikkje fleire som er opptekne av økologi går inn i problema kring uttøming av hydrokarbonressursane. Våre heimlege "grøne" ser ut til fokusere berre på drivhuseffekten. Så lenge karbondioksidet kan handterast er gasskraftverk gode greier...

Richard Heinberg er professor ved New College, Santa Rosa, California.Han har skrive fem bøker, dei to siste: "The Party is Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies" og "Powerdown: Options and Actions for a Post-Carbon World" er av spesiell interesse. Kjem i næraste framtid ut med ei bok om korleis nedskaleringa praktisk skal gjerast gjennom ein "depletion protocol", dvs ein avtale mellom landa om å senke oljeforbruket i takt med uttøminga.Dette er "steikje gode bøke" som absolutt er tilrådd lesing. Han gjev ut eit nyheitsbrev kvar månad, som du finn her.

Organisasjonen....

Association for the Study of Peak Oil&Gas er eit nettverk av vitskapsfolk som arbeider med spørsmål kring uttøminga av olje- og gassressursane. Dei skal også ha medlem(er) frå Noreg, utan at vi har sett nokon profilere seg....

Kvar månad vert det gjeve ut nyheitsbrev som tek for seg den siste utviklinga. I tillegg er der vurderingar av eit oljeproduserande land i kvar utgåve. Har du høyrt nokon som påstår at Russland har enorme ressursar dei kan pumpe opp dersom dei berre får styr på økonomien? Eller at det ligg gigantfelt og ventar utanfor Brasil og Vest-Afrika? Undersøk fakta sjølv! Gå inn her.


 

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design