12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


 

VERDENS NATURGASSRESERVER OG FORBRUK I 2004

Av Rune Likvern. Publisert 8.juni 2006

Naturgass omtales i enkelte kretser som søskenbarnet til oljen. Ved slutten av 2004 var de påviste globale reservene av naturgass ca. 180 trillioner standardkubikkmeter, og den regionale fordelingen av disse reservene er vist i figuren til høyre.

Midt Østen og landene i tidligere Sovjetunionen (inklusive Russland) hadde over 70 % av de globale reservene i 2004.

Figuren under viser det årlige forbruket av naturgass for de samme regionene.

Nord Amerika er nå verdens største forbruker av naturgass, fulgt av landene i tidligere Sovjetunionen og Europa.

Naturgass blir i stor utstrekning transportert til forbrukerne gjennom rørledninger. En del naturgass blir kjølt ned og gjort flytende, såkalt LNG (Liquified Natural Gas), og transportert med spesialbygde skip fra produsentland til forbrukere.

Iran og Qatar i Midt Østen har store påviste reserver av naturgass og søker nå å utvikle disse for å forsyne markeder i Europa og Asia.

Naturgass er mye brukt i husholdningene for oppvarming og til koking. Industrielt brukes naturgass til fremstilling av blant annet plast og kunstgjødsel, og i de siste årene har naturgass vunnet popularitet på bekostning av kull til produksjon av elektrisitet.

Verdens naturgassreserver ved slutten av 2004 ville kunne dekke et forbruk på 2004 nivå i nesten 70 år.

Siden reservene i hovedsak befinner seg andre steder rent geografisk enn hvor forbruket er, betinger dette at det i fremtiden utvikles transportløsninger for å bringe naturgassen fra produsent til forbruker.

NATURGASS I NORD-AMERIKA

Figuren til høyre viser utviklingen i naturgassutvinningen for Nord Amerika for perioden 1970 til 2004.

Naturgassutvinningen i USA toppet i 1973 og for Nord Amerika i 2001, og har siden falt. Gapet mellom forsyning og etterspørsel forsøkes nå dekt gjennom økt import av LNG. I verdensmarkedet er det nå sterk konkurranse om den LNG kapasiteten som finnes, og i den siste tiden har importen av LNG til Nord Amerika stagnert.

Nord Amerika hadde ved slutten av 2004 reserver til utvinning for ytterligere ca. 10 år på 2004 nivå. Dette har fått mange til å frykte at utvinningen i nær fremtid kan komme til å falle bratt. Omtrent 25 % av det primære energiforbruket i Nord Amerika kom i 2004 fra naturgass.

NORSKE NATURGASSRESERVER OG UTVINNING

Figuren over viser utviklingen av norske naturgassreserver og utvinning slik disse ble rapportert av OD (Oljedirektoratet) ved årsslutt 2005. Gassutvinningen vil fortsette å vokse mot slutten av dette tiåret og kan nå et årlig avtak på 110 milliarder standardkubikkmeter i året.

De påviste gjenværende reservene var ved årsslutt 2005 på ca. 2 400 milliarder standardkubikkmeter, som nå utgjør omtrent 1,3 % av de påviste globale reservene. I tilegg finnes det ca. 800 milliarder kubikkmeter i felt og funn som det enda ikke er besluttet utvinning av.

Norge er nå Europas tredje største gassprodusent etter Russland og Storbritannia, og nest største eksportør til Europa etter Russland.

Gitt forventet fremtidig nivå på utvinningen vil de norske gassreservene ved slutten av 2005 kunne vare frem mot 2040.

ENERGI I GASS OG OLJE

Fra ulike hold hører en at vi har "enorme gassreserver", underforstått at vi kan tære på disse i lang tid etter hvert som oljeutvinningen avtar. Det er imidlertid viktig å få med seg at energiinnholdet i gjenværende gassreserveer er mindre enn i oljereservene. Dette er illustrert i figuren til høyre.

 

 

"GAS TO LIQUIDS" -EN LØSNING FOR Å SKAFFE NOK ENERGI I VÆSKEFORM?

"Gas to liquids" er en teknologi for å lage flytende energibærere som bensin og diesel fra naturgass. Denne teknologien blir av mange sett på som redningen etter hvert som det utvikler seg et underskudd når det gjelder energi i væskeform. Dette underskuddet er illustrert i figuren til høyre.

  • Pr. mars 2005 var det under bygging GTL anlegg som kan bringe total verdens kapasitet opp til ca. 0,6 millioner fat for dagen i 2012. Dette indikerer at det nå måtte startes et "crash" program NÅ for raskt å kunne dekke gapet beskrevet her frem til 2012.
    Så langt er det ingen ting som tyder på at et slik program er underveis. Derfor vil gapet som denne presentasjonen omhandler kunne bli på 12-14 millioner fat for dagen allerede i 2012.
  • Ved konvertering av naturgass i GTL er det lagt til grunn 159 Sm3 for 1 fat og en virkningsgrad på GTL (Fischer- Topsch)- prosessen på 66 %. Ligger i dag i området 60 - 70 %.
  • Det er ikke tatt hensyn til beskrankninger som kapital, materialer, fagfolk og skaleringer for å kunne bygge GTL kapasitet som beskrevet her.
  • Det er ikke tatt hensyn til geografisk lokalisering av naturgass.
  • Det er ikke tatt hensyn til geologiske (reservoarmessige) beskrankninger.
  • Denne eksersisen krever at verdens gassutvinning øker med en faktor på 4 til 2030, eller en årlig gjennomsnittlig vekst på knappe 6 %.
  • Verdens reserver av naturgass er slik disse er oppgitt av BP Statistical Review 2005 ved slutten av 2004, dvs 179,5 billioner standard kubikkmeter.
  • Denne teoretiske eksersisen demonstrerer at å dekke det forventede gapet av energi i væskeform gjennom utelukkende bruk av naturgass i GTL vil kunne tømme dagens verdens kjente reserver til ca. 2030.


KONKLUSJON: Denne eksersisen demonstrerer at det vil være fullstendig urealistisk å forvente at gapet for energi i væskeform som beskrevet her, fullt ut ville kunne dekkes gjennom bruk av naturgass i GTL.


Naturgassreserver etter region 2004
(klikk på figurene for større versjon)Naturgassforbruk etter region 2004

 

 

 


Naturgassutvinning i Nord-Amerika 1970 - 2004

 

 

Historisk og fremtidig gassutvinning i Norge

 

 

 

 


Antall oljeekvivalenter i gjenværende olje- og gassreserver. DOE/EIA data inkluderer all oljesanden i Canada.

 

 


Illustrasjon av et voksende underskudd på energi i væaskeform

 

 


HISTORISKE DATA FOR VERDENS NATURGASSFORBRUK FOR PERIODEN 1970 - 2004 FRA BP STATISTICAL REVIEW 2005. FOR NATURGASS ER DET FOR VERDEN LAGT TIL GRUNN 2,3 % ÅRLIG VEKST FREM TIL 2030.
Dette er basert på referanse scenariet til DoE/IEO 2005 (US Department of Energy/International Energy Outlook 2005) 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design